Asztro Jósda - Ezoterikus ABC
- Asztro Jósda -
- Ezoterikus ABC -
- Horoszkóp házak -
- Asztrológiai hírlevél -
- SZOLGÁLTATÁSOK -
- Tarot kártya jóslás
- Partneri összeillőség
- Horoszkóp
- Karma
- Számmisztika
- Kézíráselemzés
- Jellemrajz
- Sorselemzés
Asztro Jósda 2002 - 2004
E-mail @
Karma, sors, út, feladat
Számmisztika
Partnerrel összeillőség
Tarot Kártyajóslás
[ Asztro Jósda ] . [ Bolygók jelentése a házakban ] . [ Asztrológiai szolgáltatásaim ] . [ Asztrológiai Hírlevél ]
Az ezoterika
Az ezoterika különféle irányzatok gyujtofogalma, hasonlóságuk csak alaposabb vizsgálódás után ötlik szembe. Két fo forrása Keleten és Nyugaton fakad. Keleten a hinduk, a japánok és a kínaiak osrégi bölcseleti tanai jelentik a bázisát, a hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus, a gyakorlatok és a meditáció: a jóga és a Zazen. A nyugati ezoterika a régi görögökig nyúlik vissza és a középkori misztikán át jut el napjainkig. Egy másik fontos eredo a mélylélektan, melyet a nagy svájci pszichológus, C. G. Jung neve fémjelez.

A misztika
Szó szerinti jelentése "titokzatosság, rejtelmesség". A misztika örökké jelen volt minden vallásban és minden kultúrában. A keleti filozófiákat önmagukban is misztikusnak lehetne nevezni, de a három Biblián alapuló, Nyugati világvallásnak (zsidó, keresztény, mohamedán) is megvannak a misztikus (nem dogmákon alapuló) irányzatai (zsidó: kabbala; keresztény: gnoszticizmus; mohamedán: szufizmus). A misztika képviseloit legtöbbször nem kis gyanakvással fogadták. Eckhart mester (1260-1327), a középkor nagy misztikusa ellen eretnekség miatt vádat emeltek, Halládzsot, az iszlám misztikust pedig 922-ben eretnek tanai miatt kivégezték. Az ítélet 600 korbácsütés volt. Ha mégsem pusztult volna bele, akkor testét darabokra szaggatják. A hatvanas években az Egyesült Államokban a hippik és ellenzéki diákok soraiban divatba jött, hogy drogokat (elsosorban LSD-t) használjanak misztikus tudatállapotok elérésére. Timothy Leary, az úgynevezett kábítószeres misztika fo képviseloje emiatt veszítette el állását a Harward Egyetemen. A misztikában jelen van a távolságot teremto élményvilág, amely fejleszti a kritikus szemléletet, és ama tapasztalat is, amely – ha helyesen élünk vele – rendkívüli módon elosegíti a személyiség gyarapodását.

Misztikus élmények
A misztikus élmények elso közös vonása a kimondhatatlanság, megfogalmazhatatlanság. Az élmény átéloi nem találnak szavakat, fogalmakat szellemi tapasztalataik kifejezésére, ezért gyakran élnek hasonlattal és szimbólumokkal. A misztikus kijelentések (különösen a zen-buddhizmusban) paradoxak. A nyelv hétköznapi valóságunk visszatükrözodése. Eredendoen túlélési harc során jött létre, hogy az emberek megérthessék egymást. A lelki, transzcendentális (érzékfeletti) "háttérrol", ahová a misztikus behatol, a nyelv nem képes megfeleloen tudósítani.
A misztikus tapasztalatok másik közös vonása, hogy megszunik a tér és az ido. Az átélo személy úgy érzi, hogy maga mögött hagyja tér és ido hétköznapi világszemléletünk számára alapveto korlátait. Így már világos, hogy az élmények nem önthetok szavakba, hiszen minden konkrét leírás térhez és idohöz tapad.
A harmadik közös vonás az egység élménye. A misztikus megtapasztalja, hogy közte és a dolgok között nincsenek korlátok. Nem oldódik föl bennük, de érzi, hogy valójában minden Egy. Ennek magasabb formája a kozmikus egység élménye, az unio mystica, az ember egyesülése Istennel.
A negyedik közös tulajdonság a szentség élménye, ami mélyen átélt pozitív lelkiállapottal jár. Alázattal ismerjük föl a világ lényegét, értelmét és mélységét. Goethe Faustjával szólva ámulattal fedezzük föl, hogy mi az, ami "legbenso lényegében összetartja a világot".
Bár a misztikus élmények igen illékonyak, átéloik mégsem érzik oket szubjektívnek, ellenkezoleg: meg vannak gyozodve élményük valódiságáról. Azonkívül a misztikus élmények mélyreható változásokat hoznak a személyiségben, egyértelmuen gyógyító hatásuk van. A misztikus élmény elosegíti a személyiség integrációját, utat nyit az alkotóero számára, elmélyíti megértésünket, türelmünket és szeretetünket. A pozitív beállítódás révén életünk gazdagabbá válik, segítokészségünk, felelosségérzetünk a teremtés megorzése iránt egyre jobban kibontakozik. A misztikus élmény hatással van a világszemléletre is.

Az antropozófia
Az antropozófia a legmodernebb és az egyedüli az emberi szellemre (az Én-re) alapított okkultizmus. A Christian Rosenkreutz féle Rózsakeresztes vonalat építi tovább, de már nem a régi "négy szent tudomány" módszereivel, hanem egészen újakkal. Az antropozófia az embert állítja vizsgálatainak középpontjába: az ember teremtését és viszonyát a szellemi világokhoz mind földi, mind a halálon-túli életében, az ember feladatát a Földön és viszonyát embertársaihoz. Ezzel foglalkozik az az óriási anyag, amely áll Rudolf Steiner 10-12 könyvébol és kb. 6000 eloadásából, amelyeket 1903 és 1924 között tartott.

Az okkultizmus
Az okkultizmus az embernek a szellemi világgal való kapcsolatát igyekszik kifejleszteni és számára a szellem világába (fizikain túli világ) betekintést nyújtani (misztikus élmény).

A négy szent tudomány
A tradicionális okkultizmus négy módszere (az úgynevezett "Négy szent tudomány") a misztikus élmény elérésére: az asztrológia, az alkímia, a kabbala és a mágia.

- Asztrológia: A komoly alapokon nyugvó asztrológia a legrégibb ezoterikus rendszerek közé tartozik. Eredete valószínuleg az osi Babilonra vezetheto vissza. A régi babilóniaiak már Kr. e. 3000-ben megfigyelték az égboltot, hogy megbízható naptárt készíthessenek a vadászat és a vetés optimális idejének megválasztására. Egyiptom közvetítésével az asztrológia a görögökhöz is eljutott, akik megalkották a ma legismertebb asztrológiai módszert. Az asztrológiai világkép megfelel az ezoterikus felfogásnak, a világot rendezett egységként (kozmosz) értelmezi, amelyben minden jelenségnek határozott "értelme" van, hiszen a kozmosz törvényszeruségeinek engedelmeskedik. A bölcsek szerették volna megismerni ezeket a törvényszeruségeket – figyelték a természetet, összehasonlították a megjelenési formákat és olyan összefüggéseket fedeztek fel, amelyekbol az derült ki, hogy a kozmosz különféle megnyilvánulásai azonos törvényszeruségeknek vannak alávetve és ennélfogva hasonlóak a reakcióik is. Így lehetségesnek kell lennie, hogy egy tetszés szerinti zárt rendszer megfigyelésébol következtessünk egy másik zárt rendszerre. Ez a felismerés Hermész Triszmegisztosz híres mondásában kristályosodik ki: "Amilyen fent, olyan lent is" (Tabula Smaragdina Hermetis). Ez a mondat amely máig az ezoterika kulcsmondata, azt fejezi ki, hogy vannak olyan univerzális törvényszeruségek, amelyek az összes létforma valamennyi szintjét áthatják. Az asztrológia azzal az igénnyel lép föl, hogy az univerzális törvényszeruségekbol kiindulva, szimbólumai útján meg tudja ragadni és le tudja képezni a valóság egészét. Minden bolygó és minden állatövi jegy a valóságnak más-más, meghatározott területét szimbolizálja. A horoszkóp egzakt pontossággal mutatja a "valóság-epítokövek" eloszlását: megmutatja melyeket hoztuk magunkkal, amikor világra jöttünk, és melyeket kell még elérnünk cselekedeteinkkel, végül pedig utal megszerzésük módjára is.

- Alkímia: Az alkímia középkori titkos tudomány, amely látszólagos célként aranynak kevésbé értékes fémekbol való eloállítására és egy minden betegség ellen használható gyógyszer feltalálására törekedett. Valójában az arany szimbólum, azt fejezi ki, hogy emberi lények is arannyá lehetnek, olyan alapveto érzéseink, mint például a félelem, a tudatlanság, a gyulölet és a szégyen értékes tulajdonságokká, szeretetté és beteljesültséggé változtatásával. Tehát az alkímia is egy lelki folyamat, amit kémiai folyamatokkal szimbolizáltak. Artúr király idejében az alkimisták legmagasabbrendu célja a Szent Grál kutatása volt. A Szent Grál a tiszta lélek szimbóluma. A Grálkutatás a kereso ember lelki útját jelképezte.
Az alkímia 7 lépcsofoka:
- Az ártatlanság
- Az ÉN születése
- A szerzés vágya
- Az adakozó születése
- A kereso születése
- A látó születése
- A szellem

- Kabbala: A kabbala a zsidóság ezoterikus tana. Évszázadokon át szóban adták tovább a templomokban és zsinagógákban. A 13. században lejegyezték – ez a "Fény Könyve" (Zohar). Ma már a kabbalát nem zsidók is sokan választják spirituális útként. Az Egyesült Államokban és Európában is muködnek olyan csoportok, amelyek a kabbala tudásanyagát az önkibontakozásban próbálják hasznosítani.

A világ a kabbala tanítása szerint az isteni fény kisugárzása. A világ tíz sugárban (szefira) alakul ki Isten szellemébol. Ezek az oserok képezik minden dolog alapját. Aki megérti oket, megérti a lét titkát.
A tíz szefira muködését az élet fája ábrázolja, amely a tíz szefirát és kapcsolatukat szemlélteti – a kozmikus világösszefüggést szimbolizálja. Megjelenik rajta a makrokozmosz (világegyetem) és a mikrokozmosz (ember), az isteni és az emberi, és nyilvánvalóvá válik kapcsolódásuk. A jobb oldalon lévo körök a noi, a bal oldaliak a férfi princípiumot jelölik. Jobb oldalon található az "inspiráció", az "együttérzés", az "ösztön", bal oldalon az "értelem", az "ítéloképesség" és a "világosság". A két princípium között a fa közepe teremt egyensúlyt: az itt elhelyezkedo szefira azt az elvet szimbolizálja, amire minden szép és tökéletes törekszik. Az élet fájának csúcsa a "kéter", a korona, a legmagasabb szellemi és eszmei lényeg, amelyhez a bölcs végül is eljut. (Az életfa hét síkja pontos párhuzamot mutat a hét csakrával, a jóga energia-központjaival! A kéter megfelel az "ezerszirmú lótusznak", a homlok magasságában elhelyezkedo fejtetocsakrának.) A kabbala értéke ma az ezoterikához hasonlóan az önmegismerésben rejlik: segítségével az egyén szembesül személyiségével és annak spirituális lehetoségeivel.

- Mágia: A mágia idotlen idok óta arra törekszik, hogy kapcsolatot teremtsen az ember számára hasznos energiákkal. Ez nem csak külso eroforrásokat jelenthet, hanem belso eroinket is. A célkituzés rokon az ezoterikáéval: a személyiség kibontakozása és önmegvalósítás. Az ezoterikus praktikák majd mindig tartalmaznak mágikus elemeket is, és céljuk mindig az, hogy elobbre vigyenek életutunkon. A mágusnak át kell látnia a felszínen. Ekkor megtapasztalja, hogy a jelenségek tér-ido világa mögött láthatatlan valóság rejtezik, amely mindent hordoz, és amibol minden keletkezik. Ebben a rejtett valóságban minden mindennel összefügg: az emberek egymással és a dolgokkal, valamint minden földi a kozmikummal. Ezt a szoros összefüggési viszonyt igyekszik a mágus kihasználni, amit úgy vél elérni, hogy befolyást gyakorol a dolgokat egymással összeköto "kvintesszenciára" (nevezték még világszellemnek, világléleknek, ötödik elemnek, éternek, vagy kozmikus fluidumnak is), mert a kvintesszencia nemcsak "alapanyag", amibol minden fölépül, hanem muködo energia, ero és képesség is, ez tart mozgásban mindent, létrehoz, formát ad, ösztönöz. . Ugrás az oldal tetejére ^

Asztro Jósda 2002 - 2004